Anti Ragging Committee Grievance Registration Form

Sr.No. Name Email Id Mobile No. Designation
1 Prof. Sharad S. Dhamal ssdhamal@kkwagh.edu.in 7276730068 Chairman
2 Prof. Mrs. Sanjivani S. Bhabad ssbhabad@kkwagh.edu.in 982308051 Secretary
3 Shri. Manik P. Kolhe kolhemp@gmail.com 8888360386 Member
4 Shri. Ramanath Malode rmalode_nsk@rediffmail.com Member
5 Shri. Satish Bhamre satish.bhamre@rediffmail.com Member
6 Sr. Police Inspector, Adgaon Police Station ps.adgaon.nashikcp@mahapolice.gov.in 0253 2629837 Member
7 Er. M. D. Pawar magarpawar@rediffmail.com Member
8 Prof. Dr. (Mrs.) Manisha R. Admane mpsatone@kkwagh.edu.in 9890026374 Member
9 Swapnil D. Patil rajmudramandal@gmail.com Member
10 Mrs. Sagar Sonawane Sagarsonwane23@gmail.com 9425952353 Member (Student)
11 Ms. Mahima Gaikwad mahigaikwad@gmail.com 8411996684 Member (Student)
12 Mr. Yash Kulkarni yashkulkarni2907@gmail.com 8657917273 Member (Student)
13 Mr. Akshaykumar Keshav Kawale Akshaykawale442@gmail.com 9604761010 Member (Student)